Όροι χρήσης («όροι»)

1. Περιγραφή υπηρεσίας

Το mazi.eu είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα («υπηρεσία») που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες και τους οργανισμούς να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διεργασίες.

Η πλατφόρμα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους οργανισμούς να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός λαμπρότερου μέλλοντος στην ΕΕ. Επιτρέπει στους πολίτες και στους οργανισμούς να αλληλεπιδρούν με την κοινότητα mazi.eu και να ανταλλάσσουν δράσεις, δραστηριότητες και εμπειρίες μέσω περιεχομένου πολυμέσων, όπως ηχογραφήσεις, βίντεο, εικόνες και κείμενο. Οι χρήστες μπορούν επίσης να μοιράζονται ιστορίες και προσωπικές μαρτυρίες, να καταγράφουν δράσεις και εκδηλώσεις, να προτείνουν και να διοργανώνουν εκδηλώσεις για την υπόλοιπη κοινότητα και να συνεισφέρουν με διαφημιστικό υλικό για την υποστήριξη των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου.

2. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία

Κάθε πρόσωπο που διαμένει εντός ή εκτός της ΕΕ, ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών, μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Οι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες ανηλίκου δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και είναι υπεύθυνοι για τη χρήση της υπηρεσίας από το παιδί τους.

Τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για λογαριασμό οργανισμού επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη νόμιμη εξουσία να ενεργούν για λογαριασμό του εν λόγω οργανισμού και ότι ο εν λόγω οργανισμός αποδέχεται τους παρόντες όρους. Οι οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο για τυχόν αλλαγές στον οργανισμό και/ή εάν ο εκπρόσωπός τους αποχωρήσει από τον οργανισμό.

3. Κατηγορίες χρηστών και λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας

Η πλατφόρμα mazi.eu έχει διάφορες κατηγορίες χρηστών (καλούμενοι συλλογικά «χρήστες»). Κάθε κατηγορία χρηστών απολαμβάνει διαφορετικές λειτουργικές δυνατότητες.

3.1. Μη εγγεγραμμένοι χρήστες

«Μη εγγεγραμμένοι χρήστες» είναι οι χρήστες που δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο mazi.eu. Μπορούν να έχουν πρόσβαση ή να περιηγούνται στις πληροφορίες, τις εκδηλώσεις, το κέντρο λήψεων, το εκπαιδευτικό υλικό και τις μαρτυρίες που εμφανίζονται στο mazi.eu. Μπορούν να αποθηκεύουν εκδηλώσεις στο ημερολόγιό τους και να τις μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο κέντρο λήψεων, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν και να τροποποιήσουν οπτικό περιεχόμενο σχετικά με τις εκστρατείες του Κοινοβουλίου. Μπορούν επίσης να τηλεφορτώσουν υλικό της εκστρατείας άλλων χρηστών.

3.2. Εγγεγραμμένοι χρήστες

Οι «εγγεγραμμένοι χρήστες» είναι οι χρήστες που έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο mazi.eu.  Έχουν στη διάθεσή τους τις ίδιες λειτουργικές δυνατότητες με τους μη εγγεγραμμένους χρήστες. Ωστόσο μπορούν, επιπλέον, να επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό τους χώρο, να εγγράφονται σε εκδηλώσεις, να παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης και να λαμβάνουν αλληλογραφία.

3.3. Συνεισφέροντες χρήστες

«Συνεισφέροντες χρήστες» είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες που μπορούν να παρέχουν περιεχόμενο για δημοσίευση στο mazi.eu με τη μορφή εκδηλώσεων και μαρτυριών. Απολαμβάνουν τις ίδιες λειτουργικές δυνατότητες με τους εγγεγραμμένους χρήστες. Επιπλέον, μπορούν να αναφορτώσουν υλικό της εκστρατείας που μπορεί να τηλεφορτωθεί από άλλους χρήστες. Το περιεχόμενο αυτό, προτού δημοσιευθεί στο mazi.eu, πρέπει να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο.

3.4. Εγγεγραμμένοι οργανισμοί

«Εγγεγραμμένοι οργανισμοί» είναι οι οργανισμοί που διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα mazi.eu, ο οποίος δημιουργήθηκε από εκπρόσωπο του οργανισμού. Μετά την εγγραφή στο mazi.eu, λαμβάνουν ανακοινώσεις από το Κοινοβούλιο (ενημερωτικά δελτία, προσκλήσεις σε σεμινάρια, έρευνες κ.λπ.). Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για να καταστεί συνεισφέρων οργανισμός.

3.5. Συνεισφέροντες οργανισμοί

«Συνεισφέροντες οργανισμοί» είναι οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί των οποίων οι εκπρόσωποι μπορούν να παρέχουν περιεχόμενο προς δημοσίευση στο mazi.eu. Οι εκπρόσωποι των συνεισφερόντων οργανισμών απολαμβάνουν τις ίδιες λειτουργικές δυνατότητες με τους συνεισφέροντες χρήστες. Επιπλέον, μπορούν να προτείνουν ένα σύντομο κείμενο, συνοδευόμενο από την επωνυμία και το λογότυπο του οργανισμού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως δημόσιο προφίλ του οργανισμού. Μπορούν να προσθέσουν σύνδεσμο προς τον ιστότοπό τους και τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσθέσουν στο δημόσιο προφίλ πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία. Το περιεχόμενο αυτό, προτού δημοσιευθεί στο mazi.eu, πρέπει να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, οι συνεισφέροντες οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν στο φόρουμ που αφορά ειδικά τους συνεισφέροντες οργανισμούς.

4. Ισχύοντες όροι

Αποκτώντας πρόσβαση στην υπηρεσία και κάνοντας χρήση αυτής, όλοι οι χρήστες συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και τις ακόλουθες πρόσθετες πολιτικές και ανακοινώσεις:

 1.   lανακοίνωση νομικού περιεχομένου των δικτυακών τόπων του Κοινοβουλίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους·

 2.   πολιτική απορρήτου, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην πλατφόρμα mazi.eu·

 3.   κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση της πλατφόρμας mazi.eu.

Για τους συνεισφέροντες χρήστες και τους συνεισφέροντες οργανισμούς ισχύουν ειδικοί όροι (βλ. τμήμα 7).

Το Κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους όρους ή τις προαναφερόμενες πολιτικές προκειμένου να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας ή για νομικούς λόγους και λόγους ασφάλειας. Το Κοινοβούλιο θα ενημερώνει τους χρήστες για κάθε ουσιαστική τροποποίηση των παρόντων όρων ή οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες πολιτικές.

5. Αναστολή και διακοπή

Το Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει την πρόσβαση στην υπηρεσία για όλους τους χρήστες που παραβιάζουν τους παρόντες όρους ή οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες πολιτικές που ισχύουν γι’ αυτούς.  

Το Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση σε λογαριασμούς mazi.eu που ανήκουν σε εγγεγραμμένους χρήστες, συνεισφέροντες χρήστες, εγγεγραμμένους οργανισμούς ή συνεισφέροντες οργανισμούς, εάν κρίνει ότι υπάρχουν λόγοι να το πράξει, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους του έναντι των προαναφερθέντων χρηστών, και ιδίως σε περίπτωση επανειλημμένων παραβιάσεων οποιασδήποτε από τις διατάξεις των εν λόγω όρων και πολιτικών.

Το Κοινοβούλιο κοινοποιεί επισήμως εκ των προτέρων στους εγγεγραμμένους χρήστες, τους συνεισφέροντες χρήστες, τους εγγεγραμμένους οργανισμούς ή τους συνεισφέροντες οργανισμούς την πρόθεσή του να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβαση σε λογαριασμούς together.eu που έχουν στην κυριότητά τους, διευκρινίζοντας τους σχετικούς λόγους και καλώντας τους να υποβάλουν παρατηρήσεις ή να λάβουν διορθωτικά μέτρα εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης.

Εάν, μετά την εξέταση των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν ή των διορθωτικών μέτρων που έλαβαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες, οι συνεισφέροντες χρήστες, οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί ή οι συνεισφέροντες οργανισμοί, το Κοινοβούλιο αποφασίσει να διακόψει τη διαδικασία αναστολής ή τερματισμού, ενημερώνει επισήμως σχετικά τους εγγεγραμμένους χρήστες, τους συνεισφέροντες χρήστες, τους εγγεγραμμένους οργανισμούς ή τους συνεισφέροντες οργανισμούς.

Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή εάν, παρά τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες, οι συνεισφέροντες χρήστες, οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί ή οι συνεισφέροντες οργανισμοί ή τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, το Κοινοβούλιο αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία αναστολής ή τερματισμού, ενημερώνει επισήμως τους εγγεγραμμένους χρήστες, τους συνεισφέροντες χρήστες, τους εγγεγραμμένους οργανισμούς ή τους συνεισφέροντες οργανισμούς εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της απάντησης του εταίρου, διευκρινίζοντας τους λόγους της αναστολής ή της καταγγελίας, την ημερομηνία κατά την οποία αυτή παράγει αποτελέσματα και τη διάρκεια σε περίπτωση αναστολής.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες, οι συνεισφέροντες χρήστες, οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί και οι συνεισφέροντες οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να κλείσουν τους λογαριασμούς χρηστών τους ανά πάσα στιγμή και να διακόψουν τη χρήση της υπηρεσίας. Ωστόσο, η διακοπή της υπηρεσίας δεν μπορεί να απαλλάξει τους χρήστες από τυχόν ευθύνη που προκύπτει από προηγούμενες χρήσεις της υπηρεσίας και παραβιάσεις των παρόντων όρων. 

6. Γενικοί όροι χρήσης για όλους τους χρήστες

6.1. Χρήση της υπηρεσίας

Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων, χορηγείται στους χρήστες μη αποκλειστική, παγκόσμια, μη μεταβιβάσιμη, μη υποαδειοδοτούμενη και ανακλητή άδεια χρήσης του λογισμικού που παρέχεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας. Η άδεια αυτή επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο mazi.eu μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους (βλ. ενότητα 6.6.).

6.2. Χρήση του λογότυπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το λογότυπο του Κοινοβουλίου μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τους όρους χρήσης του λογότυπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως για την προώθηση της συμμετοχής των χρηστών στο mazi.eu.

6.3. Περιορισμοί χρήσης

Καμία διάταξη των παρόντων όρων δεν παρέχει σε χρήστη της υπηρεσίας το δικαίωμα:

 • να διεκδικεί την κυριότητα οποιωνδήποτε δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί της υπηρεσίας ή του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε αυτήν·

 • να αναπαράγει, διανέμει, πωλεί, αδειοδοτεί ή τροποποιεί οποιοδήποτε μέρος της υπηρεσίας ή περιεχόμενο, εκτός εάν επιτρέπεται από τους παρόντες όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία·

 • να παρακάμπτει ή να απενεργοποιεί τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της υπηρεσίας, να εμπλέκεται δολίως ή να διαταράσσει με άλλο τρόπο τη λειτουργία της υπηρεσίας·

 • να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα όπως μποτ κ.λπ.· 

 • να συλλέγει ή χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών της υπηρεσίας, εκτός εάν το επιτρέπουν οι ενδιαφερόμενοι·

 • να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για τη διανομή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam)·

 • να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για τη διανομή εμπορικού ή πολιτικού περιεχομένου· 

 • να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για την πώληση οποιουδήποτε είδους αγαθών ή υπηρεσιών.

6.4. Παραβιάσεις της διανοητικής ιδιοκτησίας

Το Κοινοβούλιο σέβεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων και αναμένει από όλους τους χρήστες να πράττουν το ίδιο όταν αλληλεπιδρούν εντός της κοινότητας mazi.eu. Το Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων και να αναστέλλει/τερματίζει λογαριασμούς χρηστών του mazi.eu οι οποίοι κατ’ επανάληψη παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Κάθε κάτοχος δικαιώματος που θεωρεί καλόπιστα ότι περιεχόμενο που διατίθεται στο mazi.eu παραβιάζει τα δικαιώματά του πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά του επί εμπορικού σήματος, μπορεί να αποστείλει ειδοποίηση στους διαχειριστές της υπηρεσίας στη διεύθυνση copyright@together.eu.

6.5. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της υπηρεσίας. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά σφάλματα. Ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες που διατίθενται στο mazi.eu ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή διαρθρωθεί σε φακέλους ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα. Στις περιπτώσεις αυτές, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί με άλλο τρόπο από προβλήματα. Το Κοινοβούλιο δεν φέρει καμία ευθύνη για την ελαττωματική διαβίβαση δεδομένων που μπορεί να προκύψει από τα διάφορα δίκτυα του διαδικτύου ή από ασυμβατότητες με τον φυλλομετρητή ιστού του χρήστη.

Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία και τον επίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών από εξωτερικές πηγές και του περιεχομένου χρηστών που διατίθενται στο mazi.eu. Οι πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα mazi.eu και τις δραστηριότητες της μπορούν να συνδέονται με εξωτερικούς ιστοτόπους ή εφαρμογές επί των οποίων το Κοινοβούλιο δεν έχει κανέναν έλεγχο και για τις οποίες αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Όταν οι χρήστες του mazi.eu επιλέγουν να ακολουθήσουν έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε εξωτερικό ιστότοπο που δεν ανήκει στον τομέα europa.eu, εγκαταλείπουν τον επίσημο τομέα του Κοινοβουλίου και υπόκεινται στην πολιτική για τα cookies, στην πολιτική απορρήτου και στη νομική πολιτική του εξωτερικού δικτυακού τόπου.

Η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων και την προσβασιμότητα των εξωτερικών ιστοτόπων που συνδέονται με το mazi.eu εκφεύγει του ελέγχου του Κοινοβουλίου και αποτελεί ρητή ευθύνη του εξωτερικού ιστοτόπου.

Η δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης του Κοινοβουλίου που απορρέει από το άρθρο 340 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.6. Χρήση περιεχομένου

Για λόγους σαφήνειας, ως περιεχόμενο νοούνται το κείμενο, τα δεδομένα (μη προσωπικού χαρακτήρα) και τα στοιχεία πολυμέσων, όπως κείμενα, σχέδια, γραφικά, εικονίδια, εικόνες, φωτογραφίες, ηχητικό και οπτικό υλικό, που διατίθενται στο mazi.eu από το Κοινοβούλιο, συνεισφέροντες χρήστες ή συνεισφέροντες οργανισμούς.

6.6.1.  Περιεχόμενο που παρέχει το Κοινοβούλιο

Το περιεχόμενο που παρέχει το Κοινοβούλιο αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της ΕΕ. Οι χρήστες δεσμεύονται να σέβονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και εξαιρέσεων που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Γενικά, η χρήση εκ νέου (αναπαραγωγή ή χρήση) κειμενικών δεδομένων και στοιχείων πολυμέσων τα οποία ανήκουν στην ΕΕ (φέρουν ταυτοποίηση με την αναφορά «© European Union, [έτος (-η)] – Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» ή «© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος (-η)] – ΕΚ» ή σε τρίτα μέρη («© Εξωτερική πηγή, [έτος (-η)]») και για τα οποία η ΕΕ κατέχει τα δικαιώματα χρήσης, επιτρέπεται για προσωπική ή για περαιτέρω μη εμπορική ή εμπορική διάδοση, υπό τον όρο ότι το στοιχείο αναπαράγεται ολόκληρο και η πηγή μνημονεύεται. Ωστόσο, ορισμένες φορές η χρήση εκ νέου ορισμένων δεδομένων μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς όρους. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα συνοδεύονται από σημείωση που προσδιορίζει τους όρους αυτούς.

Οποιαδήποτε μερική αναπαραγωγή δεδομένων ή στοιχείων πολυμέσων από την πλατφόρμα αυτή θα πρέπει, επίσης, να αναφέρει τον σύνδεσμο URL ολόκληρου του στοιχείου ή της ιστοσελίδας από την οποία προέρχεται.

Οι χρήστες δεσμεύονται να μην αφαιρέσουν ούτε να τροποποιήσουν τη σημείωση όπου αναφέρεται ο δημιουργός ή η πηγή και να μη παρακάμψουν τα τεχνικά μέσα προστασίας των εγγράφων και των στοιχείων πολυμέσων, όπως οι περιορισμοί στην εκτύπωση ή την μεταφορά αρχείων και οι ορατές ή αόρατες σημάνσεις. Οι παραβάσεις επισύρουν αστικές ή ποινικές συνέπειες.

Μεταφράσεις κειμένων ή εγγράφων σε γλώσσες εκτός από τις επίσημες που εμφανίζονται στο mazi.eu επιτρέπονται υπό τον όρο ότι υπάρχει ευδιάκριτη αναφορά στην πηγή, που ακολουθείται από την ενδεδειγμένη δήλωση αποποίησης ευθύνης , ενώ αμφότερες είναι μεταφρασμένες στην ίδια γλώσσα:

«Μετάφραση από το πρωτότυπο [να προσδιοριστεί η γλώσσα] που έχει δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο mazi.eu [να προσδιοριστεί ο σύνδεσμος URL]: «© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος (-η)] – Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»· ή «© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος (-η)] ΕΚ», [όνομα του κατόχου του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας επί της μετάφρασης] αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της μετάφρασης προς [διευκρινίστε τη γλώσσα στόχο]».

6.6.2.  Περιεχόμενο παρεχόμενο από συνεισφέροντες χρήστες και συνεισφέροντες οργανισμούς

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που υποβάλλεται στο mazi.eu από συνεισφέροντας χρήστες και συνεισφέροντες οργανισμούς μόνο σύμφωνα με τις λειτουργικές δυνατότητες και τις χρήσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους. Η εν λόγω επαναχρησιμοποίηση επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της συμμετοχής στο πλαίσιο των στόχων του mazi.eu, υπό την προϋπόθεση ότι μνημονεύεται η πηγή του περιεχομένου (δηλ. το mazi.eu) και γίνεται κατάλληλη αναφορά στον κάτοχο ή στους κατόχους του περιεχομένου.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιούν περιεχόμενο που υποβάλλεται από συνεισφέροντες χρήστες και συνεισφέροντες οργανισμούς στο mazi.eu για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν προβλέπεται ρητά στους παρόντες όρους (βλ. επίσης ενότητα 7.6).

7. Ειδικοί όροι χρήσης για συνεισφέροντες χρήστες και συνεισφέροντες οργανισμούς

7.1. Υποβολή περιεχομένου από συνεισφέροντες χρήστες

Οι συνεισφέροντες χρήστες μπορούν να υποβάλουν περιεχόμενο στο mazi.eu μόνο όταν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα mazi.eu και έχουν δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη, αναφέροντας το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την  πολιτική απορρήτου.

7.2. Υποβολή περιεχομένου από συνεισφέροντες οργανισμούς

Οι συνεισφέροντες οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν περιεχόμενο μόνο όταν οι εκπρόσωποί τους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα mazi.eu και έχουν δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη αναφέροντας το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επωνυμία του οργανισμού και τη θέση τους, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την πολιτική απορρήτου.

Το δημόσιο προφίλ και οι προβαλλόμενες εκστρατείες των συνεισφερόντων οργανισμών πρέπει να συντάσσονται σε μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

7.3. Κυριότητα περιεχομένου

Οι συνεισφέροντες χρήστες και οι συνεισφέροντες οργανισμοί είναι υπεύθυνοι και διατηρούν όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για κάθε περιεχόμενο που υποβάλλουν.

7.4. Επανεξέταση περιεχομένου και κώδικας δεοντολογίας

Οι συνεισφέροντες χρήστες και οι συνεισφέροντες οργανισμοί πρέπει να εγγυώνται ότι θα τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας και δεν θα διανέμουν μέσω της υπηρεσίας περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους και/ή τον κώδικα δεοντολογίας.

Το περιεχόμενο που υποβάλλεται στο mazi.eu από συνεισφέροντες χρήστες και συνεισφέροντες οργανισμούς θα επανεξεταστεί από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράψει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους ή τον κώδικα δεοντολογίας, wi, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους του έναντι του συνεισφέροντος.thout creating any liability on its part towards the Contributor.

Η επανεξέταση του περιεχομένου από το Κοινοβούλιο δεν περιορίζει την ευθύνη των συνεισφερόντων χρηστών και των συνεισφερόντων οργανισμών, οι οποίοι παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους και ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή άλλες ευθύνες που προκύπτουν από παράνομη χρήση της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.

7.5. Άδεια στην ΕΕ

Με την υποβολή περιεχομένου στο mazi.eu ή μέσω αυτού, οι συνεισφέροντες χρήστες και συνεισφέροντες οργανισμοί χορηγούν στην ΕΕ, εκπροσωπούμενη από το Κοινοβούλιο, ατελώς, παγκόσμια, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, μη εμπορική, υποαδειοτοδοτούμενη άδεια χρήσης του εν λόγω περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, διανομής, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, προβολής και παρουσίασης στο κοινό σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, με σκοπό τη λειτουργία, την προώθηση ή τη βελτίωση της πλατφόρμας mazi.eu ή την προώθηση των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι μνημονεύονται η πηγή και ο ιδιοκτήτης του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο μπορεί να διαδοθεί στους ιστότοπους του Κοινοβουλίου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και συμμετοχής και σε όλους τους άλλους διαύλους επικοινωνίας του.

Η άδεια χορηγείται για όλη τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, κατά περίπτωση, των συγγενικών δικαιωμάτων. Εάν αφαιρεθεί το περιεχόμενο, η άδεια παύει να ισχύει για μελλοντικές χρήσεις, αλλά όχι για χρήσεις που επιτρέπονται πριν από την αφαίρεσή του.

7.6. Άδεια για χρήστες

Οι συνεισφέροντες χρήστες και οι συνεισφέροντες οργανισμοί χορηγούν επίσης στους χρήστες του mazi.eu, ατελώς, μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη εμπορική και μη υποαδειοδοτούμενη άδεια πρόσβασης ή χρήσης του περιεχομένου τους μέσω της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, προβολής και παρουσίασης του εν λόγω περιεχομένου στο κοινό σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, όπως επιτρέπουν οι λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας και μόνο για επικοινωνία και συμμετοχή στο πλαίσιο των στόχων του mazi.eu, υπό τον όρο ότι μνημονεύεται η πηγή του περιεχομένου (δηλ. το mazi.eu) και γίνεται κατάλληλη αναφορά στον κάτοχο ή στους κατόχους του περιεχομένου.

Η άδεια χορηγείται για όλη τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, κατά περίπτωση, των συγγενικών δικαιωμάτων. Εάν αφαιρεθεί το περιεχόμενο, η άδεια παύει να ισχύει για μελλοντικές χρήσεις, αλλά όχι για χρήσεις που επιτρέπονται πριν από την αφαίρεσή του.

7.7. Εγγυήσεις

Οι συνεισφέροντες χρήστες και οι συνεισφέροντες οργανισμοί εγγυώνται ότι:

 • είναι ο δημιουργός ή/και δικαιούχος του αναφορτωμένου περιεχομένου και/ή έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες και τη συγκατάθεση τρίτων μερών που έχουν δικαιώματα επί του εν λόγω περιεχομένου·

 • έχουν το δικαίωμα να χορηγούν στο Κοινοβούλιο και σε άλλους χρήστες άδεια χρήσης του περιεχομένου σύμφωνα με τους παρόντες όρους· 

 • κανένα τρίτο μέρος δεν έχει δικαιώματα επί του αναφορτωμένου περιεχομένου που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να περιορίσουν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου ή άλλων χρηστών που απορρέουν από τους παρόντες όρους·

 • το υποβληθέν περιεχόμενο δεν παραβιάζει νόμους ή δικαιώματα τρίτων, όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα εικόνας των ατόμων που απεικονίζονται και τα δικαιώματα ιδιωτικότητας.

7.8. Ευθύνη

Οι συνεισφέροντες χρήστες και οι συνεισφέροντες οργανισμοί είναι πλήρως υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους και υποχρεούνται ρητά να μην προβαίνουν σε δυσφημιστικές δηλώσεις και να μην παραβιάζουν ούτε να εγκρίνουν οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματος.

Το Κοινοβούλιο δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις και ο συνεισφέρων χρήστης ή ο αρμόδιος συνεισφέρων οργανισμός θα ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή άλλες ευθύνες που προκύπτουν.

Οι συνεισφέροντες χρήστες και οι συνεισφέροντες οργανισμοί ευθύνονται για κάθε απώλεια ή ζημία που προκαλείται στο Κοινοβούλιο ή σε τρίτους από την παράνομη συμπεριφορά τους κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

Οι συνεισφέροντες συμφωνούν να υπερασπιστούν, να αποζημιώσουν και να απαλλάξουν το Κοινοβούλιο από τυχόν αξιώσεις, αγωγές ή διαδικασίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

7.9. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με συνεισφορά

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όσο διάστημα η δημοσίευση της σχετικής συνεισφοράς στην πλατφόρμα mazi.eu θεωρείται σημαντική από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, όταν το περιεχόμενο διατίθεται σε όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να ζητήσουν τη διαγραφή των δικών τους συνεισφορών.

Δεν θα εμφανίζονται συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην πλατφόρμα ή σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο, εκτός από:

 • το όνομα του συνεισφέροντος (ή το πλήρες όνομα εάν ο συνεισφέρων επιθυμεί να μνημονεύεται)·

 • εικόνα του συνεισφέροντος· 

 • εικόνα που μπορεί να περιλαμβάνει πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί·

 • άλλες σχετικές πληροφορίες που μπορεί να αναφέρει ο συνεισφέρων στο συγκεκριμένο τμήμα του περιεχομένου.

Για τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό mazi.eu, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ειδική σελίδα για την πολιτική απορρήτου .