Φέρνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στις περιφέρειες

Το να ανήκεις στο mazi.eu σημαίνει να ανήκεις σε μια κοινότητα με συγκεκριμένο σκοπό. Από τότε που εντάχθηκα στο mazi.eu το 2020, είχα την ευκαιρία να διοργανώσω διάφορες συνεδριάσεις και να φέρω την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στη Χώρα των Βάσκων (και αντιστρόφως!). Το καλύτερο είναι φυσικά ότι γνωρίζεις ανθρώπους από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις με τις ίδιες ανησυχίες με σένα.

Being part of together.eu means being part of a community that has a purpose

Aitor